Kiriyaki Japanese Restaurant


  • CLIENT: Kiriyaki Japanese Restaurant
  • PLACE: Hong Kong
  • Branding / Photo Shooting / Advertising